Elektrik Piyasası Kanunu 3. maddesinde yer alan 'dağıtım şirketleri, üretim ve perakende satış faaliyetlerini, 01.01.2013 tarihinden itibaren ancak ayrı tüzel kişilikler altında yürütürler.' hükmü doğrultusunda, dağıtım ve perakende satış faaliyetlerinin birbirinden ayrılmasıdır. 

En temel amaç olarak rekabeti artırarak, kamu menfaatinin artırılması tüketicilere tarifeden farklı indirimler uygulayabilme, hem üretim hem de tedarik alanında verimli bir rekabet ortamı sağlamaya yönelik olarak ayrıştırılmaktadır.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu tarafından belirlenen elektrik enerjisi miktarından daha fazla tüketimde bulunması veya iletim sistemine doğrudan bağlı olması nedeniyle tedarikçisini seçme serbestîsine sahip gerçek veya tüzel kişilerdir.

Yeni bir abonelik tahsisi için öncelikle enerji müsaadesi alınmalıdır. Enerji müsaadesinin alınmasından sonra Dağıtım Bağlantı Sözleşmesi yapılmalıdır.

Yeni inşa edilmiş tesis veya kullanım yeri için dağıtım sistemine bağlanmak suretiyle elektrik enerjisi temin etmek isteyen gerçek veya tüzel kişi, dilekçe Müşteri Hizmetleri merkezlerimize doğrudan başvurur. Başvuruda bulunan mülk sahibi ve/veya sahipleri veya vekili, mülk kiraya verilmiş ise yazılı beyan etmesi kaydıyla kiracı;

a) Tapu kaydını ve onaylı elektrik projesini,

b) İmar alanı içerisinde bulunanlar, 3/5/1985 tarihli ve 3194 sayılı İmar Kanununun 30 ve 31 inci maddelerine göre yapı kullanma iznini,

c) Köy yerleşik alanları ve civarı ile mezralarda bulunanlar, 3194 sayılı İmar Kanununun 27 ve 30 uncu maddelerine göre yapı kullanma iznini,

ç) İmar ve köy yerleşim alanları dışında bulunanlar, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüklerinden verilecek yapı kullanma iznine ilişkin belgeyi,

d) Ruhsat gerektirmeyen kullanım yerleri için mevzuat kapsamında ilgili mercilerden alınacak izin belgesini,

e) 19/4/2012 tarihli ve 6292 sayılı Orman Köylülerinin Kalkınmalarının Desteklenmesi ve Hazine Adına Orman Sınırları Dışına Çıkarılan Yerlerin Değerlendirilmesi ile Hazineye Ait Tarım Arazilerinin Satışı Hakkında Kanun hükümleri kapsamındaki yerler için alınan izin belgesini,

f) İnşa halindeki yapılarda şantiye bağlantısı ve/veya bu yapılara ait kalıcı bağlantı için 3194 sayılı İmar Kanunu hükümleri uyarınca alınan yapı ruhsatını,

g) İlgili mevzuatın zorunlu kılması halinde istenecek diğer belgeleri,

dağıtım şirketine ibraz eder.

Kullanım amacıyla sınırlı bir süre için, dağıtım sistemine geçici bağlantı yaparak elektrik enerjisi temin etmek isteyen gerçek veya tüzel kişiler, elektrik projesini ve kullanım amacının gerektirdiği izin belgesini ibraz etmek kaydıyla başvuruda bulunur.

Elektrik Piyasası Bağlantı Ve Sistem Kullanım Yönetmeliği’nde Bağlantı Hattının tanımı “Bağlantı hattı: Tüketicilerin iç tesisatını dağıtım şebekesine bağlamak için gerekli ve bu Yönetmelik kapsamında belirtilen mesafe sınırları dahilinde olan; AG’den bağlı tüketiciler için yapı bina giriş noktasından itibaren dağıtım şebekesine kadar, OG’den bağlı tüketiciler için tüketicinin şalt sahasının bittiği noktadan sonraki nihayet direğinden itibaren dağıtım şebekesine kadar olan hattı ifade eder” şeklinde yapılmıştır.

Aynı yönetmelikte “Bağlantı hattı, tercih etmesi halinde kullanıcı tarafından tesis edilebilir. Bu durumda ilgili kullanıcı tarafından bağlantı bedeli ödenmez. Bunun tercih edilmemesi durumunda kullanıcı tarafından bağlantı bedeli ödenir ve bağlantı hattı dağıtım şirketi tarafından tesis edilir.” Denilmektedir.

Bu sebeple Bağlantı hattının Dağıtım Şirketimizce tesis edilmesi durumunda başvuru sahibinden EPDK tarafından belirlenen ölçütlerde bağlantı bedeli alınır.

Kullanım yerinizde takılı olan sayaç aşağıdaki nedenlerle okunmamış olabilir: 

1) İlgili aydaki okuma tarihinde sayacın bulunduğu alan kapalı olduğu için sayaca ulaşılamamış olabilir. 

2) Sayacın bulunduğu alan iş sağlığı ve güvenliği açısından tehlike arz ettiği için sayaç okunamamış olabilir.

3) Ağır mevsim şartları, dönemsel kullanım gibi sebeplerle sayaç okunamamış olabilir. 

4) İlgili adreste sayaç bulunamamış olabilir. Bu gibi durumlarda, 186 numaralı Çağrı Merkezi'nden destek alabilir veya Mobil186 uygulamasını akıllı telefonunuza indirerek endeks girişinizi tamamlayabilirsiniz.

Hatalı olan faturanız ile birlikte bağlı bulunduğunuz en yakın hizmet noktamıza bir dilekçe ile başvurmanız gerekmektedir.

Öncelikle daire içi tesisatınızı kontrol etmenizi tavsiye ederiz.Eğer tüm bina, site veya bölgede elektrik yok ise, arıza ihbarınızı Dağıtım Mobil 186 uygulamamızdan veya 186 numaralı Çağrı Merkezimizden bize iletebilirsiniz.

Perakende satış sözleşmesinin sona ermesi, kaçak veya usulsüz elektrik enerjisi tüketildiğinin tespit edilmesi, tüketilen enerji bedeline ilişkin ödemelerin zamanında yapılmaması durumları ile ayrıca müşterinin sözleşmesinde enerjinin kesilmesini gerektirecek özel hususların neler olduğu yer almış ise bunların oluşması halinde müşterinin elektriği kesilir.

Abonelik esnasında enerjinin açma işlemi için, elektrik borcunun ödenmediği takdirde elektriğinin kesilmesini gerektiren durumlarda; elektriğin kesilmesi ve kesilen elektriğinin yeniden bağlanmasına ilişkin masrafları için alınır. 

Müşterinin, yükümlülüklerini yerine getirmesi şartıyla, kesme-bağlama bedeli tahsil edilerek elektrik enerjisi yeniden bağlanır.

Elektrik Piyasası Tüketici Hizmetleri Yönetmeliğine göre elektrik sözleşmesinin kullanıcı adına olması zorunludur. Aksi halde Usulsüz elektrik kullanımını yaptırımları uygulanabilir.

Elektriği her ne sebeple olursa olsun sayaçtan geçirmeksizin veya sayacı (ölçü sistemini) bozarak kullanmak kaçak elektrik kapsamına girmektedir.

1. Şirketimizin elektrik şebekesi ve abone branşman hatlarıyla bunların uzantısı, ana kolon ve bu hatlar üzerindeki; ölçme sistemi, sayaç, röle, ölçme devreleri, akım ve gerilim trafoları, kofra, devre kesici ve eksik tüketim sağlayacak her türlü değişiklik yapmak, yerlerini değiştirmek,

2. Bu tesislere Şirketimizin yazılı izni olmaksızın bağlantı yapmak ve yaptırmak,

3. Abone olduktan sonra ölçü sisteminin ayarını bozmak veya değişiklik yapmak, köprülemeyi kaldırmak (kanca düşürmek), diskin dönmesine engel olmak, sayacı ters bağlayıp endeks silmek, endeksin okunduğu sayaç kapağındaki (ölçüye esas) mühürleri sökmek,

4. Şirketimizce kesilen elektriği resmi olmayan yöntemle (gereğini yerine getirmeden) açmak ya da açtırarak kullanmak,

5. Bunların dışında tüketimin doğru tespit edilmesine engel olacak her türlü işi yapmak,

Bu gibi durumlar Kaçak Tespit Tutanağına işlenir ve yönetmenlik gereği hesaplanan bedel ilgiliden tahsil edilir.

Ayrıca, Şirketimiz, kaçak elektrik kullandığı tespit edilen gerçek ve tüzel kişilerin elektrik enerjisini keserek Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunur.

Web sitesi veya 186 numaralı Çağrı Merkezi'nden bilgi alabilirsiniz.

Kullanıcı, elektrik dağıtım sisteminden kaynaklanan kalite sorunları nedeniyle teçhizatında oluşan hasara ilişkin zararın tazmini için zararın ortaya çıktığı tarihten itibaren 30 (otuz) gün içerisinde dağıtım şirketine talepte bulunur.

Sayacın takılı olduğu binanın yıkılacağı durumda,  elektrik dağıtım şirketine sayacın sökülmesi için başvuru yapılmalıdır. Başvuru Müşteri Hizmetleri Merkezlerine yapılmalıdır. Bu başvuru esnasında gereken belgeler aşağıda belirtilmiştir;

Normal yıkım: 

• Kimlik kontrolü 

• Tapu 

• Yıkım belgesi

• Kullanıcı kendisi gelemiyor ise vekâletname 

• Tesisat numarası ile durumu anlatan dilekçe 

Şantiye yıkım: 

• Yapı ruhsatı 

• Kimlik kontrolü 

• Eğer şirket yetkilisi ise vekâletname ya da imza sirküleri

• Tesisat numarası ile durumu anlatan dilekçe

Sayacınızın ölçümünde hata olduğu durumda sayacın kontrol edilmesi için Müşteri Hizmetleri Merkezi'ne  yazılı olarak başvuru yapılmalıdır. Başvuruda tesisat numarasının belirtilmesi önemlidir. Başvurunun ardından sayaç yeni bir sayaç ile değiştirilmekte, ölçü şikayetinde bulunulan sayaçlar Bilim,Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı personeli nezdinde incelenerek tarafsız bir rapor oluşturulmaktadır. Çıkan raporda sayacın doğru tüketim kaydettiğinin tespiti halinde sayaç kontrol bedeli ile 3516 sayılı Ölçüler ve Ayar Kanunu çerçevesinde oluşan bedeller faturanıza yansıtılacaktır.

Sayacınızda muhtemelen bir arıza bulunmaktadır. 186 numaralı Çağrı Merkezimiz üzerinden talebinizi iletebilirsiniz.

Sayaçta gözle görülür fiziksel hasar (sayaç dönmüyor, camı kırık, ekranı bozuk, tarih ve saat bilgileri yanlış vs) olması durumunda talebinizi 186 numaralı Çağrı Merkezimize iletebilirsiniz.

186 numaralı Çağrı Merkezimiz üzerinden talebinizi iletebilirsiniz.

Görevli tedarik şirketine ve eğer varsa dağıtım şirketine karşı tüm yükümlülüklerinizi yerine getirmeniz durumunda elektriğinizin ne zaman açılacağı Elektrik Piyasası Tüketici Hizmetleri Yönetmeliğinin 49. Maddesinde düzenlenmiştir. Bu maddeye göre;

• İmar yerleşim alanında 24 saat içerisinde,

• İmar yerleşim alanı dışında 48 saat içerisinde, elektriğiniz açılır.

Başvurunuz alındıktan ve görevli tedarik şirketi tarafından dağıtım şirketine iletildikten sonra elektriğinizin ne zaman kesileceği Elektrik Piyasası Tüketici Hizmetleri Yönetmeliğinin 17. Maddesinde düzenlenmiştir.

İmar yerleşim alanında 1 gün içerisinde,  İmar yerleşim alanı dışında 2 gün içerisinde, elektriğiniz kesilir.

Görevli tedarik şirketine olan veya Dağıtım Şirketine borcunuz nedeniyle kesilen enerjiyi, yükümlülüklerinizi yerine getirmeden elektriğinizi açmanız/açtırmanız durumunda Elektrik Piyasası Tüketici Hizmetleri Yönetmeliği ve Türk Ceza Kanunu uyarınca kaçak elektrik kullanımına ilişkin yasal süreç başlatılacaktır. Kaçak elektrik kullanımı suçtur.

Elektrik enerjisi tüketiminin zorunlu ve hayati olması durumlarında, yaşanması muhtemel enerji kesintilerinin (borçtan kaynaklanan) engellenebilmesi için, evde bakım ve tedavisinde kesinti halinde yaşam riski oluşturacak elektrikli bir cihaz kullanıldığına dair sağlık raporu ile Şirketimize başvuru yapılması gerekmektedir. Dilekçede hizmet numarası yazılmalıdır. Süreli sağlık raporlarının süresi dahilinde olması önemlidir.  Sağlık raporunda belirtilen kişi ile abone sahibi aynı kişiler değil; eşi ise evlilik cüzdanı, kızı ya da oğlu ise kimlik fotokopileri, soy isim farklılığı var ise aynı adreste ikamet ettiklerine dair ikametgah belgesi ile birlikte başvuru yapılmalıdır.

Elektrikle çalışan yaşam destek cihazlarına bağlı olarak yaşamını sürdüren hastaları olan kullanıcılarımızın , elektrik tüketimi nedeniyle oluşabilecek borç nedeniyle enerjisiz kalmamaları için aşağıda belirtilen belgeleri, yazılı başvuru ile Dağıtım Şirketine iletmesi halinde kesme blokajı konulabilecektir.  Kayıt altına alınan bu tür abonelikler, planlı kesintilerde öncelikle ve plansız kesintilerde ise kesintiler ile ilgili durum hakkında tüketicinin belirlediği iletişim aracıyla bilgilendirilebileceklerdir. Bu başvuru için gerekli belgeler;

1) Hastanın tesisatına blokaj konulmuş evde yaşadığını gösteren hastaya ait ikametgah belgesi

2) Hekim raporu

3) Sağlık Bakanlığı onaylı cihaz raporu (Sağlık Kurulu Raporu) 

4)Tesisat numarası

Yapılan bu düzenleme, elektrik faturalarının ödenmesinin gerekmediği şeklinde yanlış anlaşılmamalıdır.

Alo 186 Çağrı Merkezimize cep telefonlarından ve sabit hatlardan yaptığınız aramalar üzerinden  herhangi bir ücret alınmamaktadır. Ancak abonesi olduğunuz GSM operatörü ya da telekomünikasyon şirketi tarafından yapılan tahsilatlardan, hizmet aldığınız GSM operatörü ya da telekomünikasyon şirketi sorumludur.

Sokak lambalarının ne zaman yanacağı ve ne zaman söneceği, başta Genel Aydınlatma Yönetmeliği olmak üzere ilgili yönetmelik ve mevzuata uygun şekilde belirlenmektedir. Bu kapsamda sokak aydınlatmaları, rasathanenin belirlediği gün batımı ve gün doğumu saatleri esas alınarak, gün batımında yanıp gün doğumunda sönmektedir.

Sokak aydınlatmalarının ne zaman yanıp söneceği başta Genel Aydınlatma Yönetmeliği olmak üzere İlgili Mevzuatla belirlenmektedir. Buna göre sokak aydınlatmalarının gün batımında yanması ve gün doğumunda sönmesi gerekmektedir.

Elektrik Arıza Servislerimiz 7/24 esasına göre çalışmaktadırlar. Tüm yerleşim birimlerimizde 186 Elektrik Arıza telefonlarımızdan arıza bildirimlerinizi yapabilirsiniz. Arıza kayıtları, ilgili birimlere derhal iletilmekte ve arızaya müdahale edilmektedir.

On yıllık Damga süresini dolduran sayaçlarda 21 Ocak 1989 tarih ve 20056 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe giren 3516 sayılı Ölçü ve Ayar Kanununun 9. maddesi ve bu maddenin uygulama usul ve esaslarını belirleyen ve yine 24 Temmuz 1994 tarih 22000 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe giren Ölçü ve Ölçü Aletleri Yönetmeliği'nin 9. madde b bendi hükümleri doğrultusunda periyodik değişimler yapılır. Kalibrasyon işlemleri kapsamında gerçekleştirilmesi gereken bu yasal zorunluluk dağıtım şirketleri tarafından yapılmaktadır.

Abone numaranız ile bağlı bulunduğunuz işletmenin Müşteri Hizmet Merkezinden, 186 nolu Çağrı Merkezinden ya da ilgili tedarikçi firmanızla iletişime geçerek güncelleyebilirsiniz.

Programlı kesinti; arıza halleri dışında, elektrik dağıtım şebekemizde önceden yapılması planlanan gerek yatırım ve bakım-onarım çalışmaları, gerekse yeni abonelik bağlantıları aşamalarında enerjinin kesilmesi gereken durumlarda, önceden kamuoyunun bilgilendirilmesi gereken kesintilerdir. Programlı kesintiler müşterilerimize daha sağlıklı ve kesintisiz bir enerji temini için elektrik şebekemizin iyileştirilmesi ve yenilenmesi amacı ile yapılmakta olup, bu çalışmalar ile arızaların sayısının azaltılması ve arıza kesinti sürelerinin uzamasının önüne geçilmesi hedeflenmektedir.

Enerji bedeli

Kullanmış olduğunuz elektrik miktarının (kwh) , EPDK tarafından belirlenen birim fiyat ile çarpılması sonucu bulunan bedeldir. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) tarafından yayımlanan, tarife tablolarına https://www.epdk.org.tr/Detay/Icerik/3-100/elektrik-faturalarina-esas-tarife-tablolari linkinden ulaşabilirsiniz.

Dağıtım bedeli

Dağıtım faaliyeti, elektrik enerjisinin 36 kW ve altındaki hatlar üzerinden naklini gerçekleştirmek için gerekli olan tesis ve şebekenin tesisi ile bu tesislerin işletilmesi ve bakımını kapsamaktadır. Dağıtım tarifeleri Elektrik Piyasası Kanununun 17. maddesi gereğince elektrik enerjisinin dağıtım tesisleri üzerinden naklinden yararlanan tüm gerçek ve tüzel kişilere eşit taraflar arasında fark gözetmeksizin uygulanacak dağıtım hizmetine ilişkin fiyatları, hükümleri ve şartları içermektedir. Dağıtım bedeli Elektrik Piyasası Tarifeler Yönetmeliği, Gelir ve Tarife Düzenlemesi Kapsamında Düzenlemeye Tabi Unsurlar ve Raporlamaya İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğ ve diğer ikincil mevzuat kapsamında belirlenmektedir.

Kademeli elektrik tarifesi, mesken alçak gerilim tek zamanlı ve ticarethane alçak gerilim tek zamanlı abone gruplarını kapsamaktadır. 

Mesken aboneleri, aydınlatma aboneleri, tek fazla beslenen aboneler, bağlantı gücü 9 (dokuz) kW’a (dahil) kadar olan abonelere reaktif enerji tarifesi uygulanmaz. Bu aboneler dışındaki tüm aboneler reaktif enerji oranlarını aşarsa reaktif enerji bedeli ödemekle yükümlüdürler.

6948 sayılı Sanayi Sicili Kanununda tanımı yapılan ve ilgili resmi kuruluşça onaylı sanayi sicil belgesini ibraz eden sanayi işletmeleri bu abone grubu kapsamındadır. Görevli tedarik şirketinden enerji alan müşteriler sanayi sicil belgesini görevli tedarik şirketine(Uludağ Enerji’ye), başka bir tedarikçiden enerji alan müşteriler ise sanayi sicil belgesini dağıtım şirketine ibraz ederler. Sanayi abone grubu tarifesi uygulanması bakımından sanayi sicil belgelerinin, ilgili resmi kuruluş tarafından yayımlanan tebliğ çerçevesinde geçerliliği esas olup, ilgili resmi kuruluş tarafından vize edilen sanayi sicil belgelerinin onaylı bir sureti eş zamanlı olarak dilekçe ekinde ibraz edilir. Önemli Not: Sanayi sicil belgelerini 2 yılda bir vizeletme zorunluluğu vardır. Sanayi sicil belgesi vize işlemleri T.C. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı İl Müdürlükleri tarafından yapılmaktadır. Güncel vizeli sanayi sicil belgelerinin dilekçeyle birlikte Şirketimize ibraz zorunluluğu vardır. Aksi halde ise bir sonraki dönem faturasının ticarethane abone grubu tarifesinden çıkma riski vardır.

Dağıtım sisteminden çekilen elektrik enerjisi kilowattsaat (kWh) miktarı üzerinden dağıtım bedeli ile buna ek olarak bağlantı anlaşması veya sözleşmesinde belirtilen güç karşılığı kilowatt (kW) miktarı üzerinden güç bedeli alma ve bu gücün aşılması halinde aşılan kısım için ilave güç aşım bedeli alma esasına dayalı tarifedir.

Tarife sınıfı değişiklik(tek terim- çift terim geçiş) talebi bir takvim yılında 3 defadan fazla olamaz. Sözleşme güç değişiklik talebi bir takvim yılında 3 defadan fazla olamaz.

Mevcut yasa ve düzenlemelerde, EPDK tarafından yayımlanan tarife tablolarında engellilere/sağlık sorunu yaşayanlara sağlanan ayrıca bir indirim bulunmamakta olup, Şirketimiz yayımlanmakta olan tarifelere göre faturalarını düzenlemektedir.

İhtiyaç sahibi vatandaşların 150 kWh'a kadar olan elektrik tüketiminin üstlenilmesi ile ilgili Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yürütülen destek uygulaması 28.01.2019 tarihinde Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Sosyal Yardımlaşma Vakfından yardım alan ihtiyaç sahipleri nüfus cüzdanı ve elektrik faturası ile birlikte PTT şubelerine başvuru yaparak, yardım alıp almayacağına ilişkin bilgi alabilmektedir.

Elektrik Piyasası Tüketici Hizmetleri Yönetmeliği'nin 9. bölümün 52. maddesinin 7. bendine göre "Kendi adına perakende satış sözleşmesi olan mesken tüketici grubunda bulunan, 65 yaş üstü tüketicilerin, yüzde 40’ın üzerinde engelli olduğuna dair sağlık kurulu raporunu görevli tedarik şirketine ibraz eden engelli tüketicilerin ve Şehit Aileleri ve Muharip/Malul Gaziler mesken alt tüketici grubunda bulunan tüketicilerin elektriği, tek bir kullanım yerine ait faturaların aralıksız olarak yıl içerisinde en az üç dönem boyunca zamanında ödenmemesi ve tüketicinin kesme yapılacağı hakkında görevli tedarik şirketi tarafından bilgilendirildiğinin ispatı hallerinde kesilebilir. Borcun ödenmesine ilişkin taksitlendirme talep edilmesi halinde taksitlendirme tedarikçiler tarafından yapılır. Taksitlendirme süresi azami dört aydır". Bu kapsamda bulunan müşterilerimizin sağlık kurulu raporları ile birlikte Müşteri İşlem Merkezlerimize başvuruda bulunmaları gerekmektedir.

E-arşiv fatura uygulaması, 397 numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği kapsamında, Gelir İdaresi Başkanlığından uygulama izni alan mükelleflerin faturalarının elektronik ortamda (SMS, e-posta mail) hazırlanması, gönderilmesi ve arşivlenmesi esasına dayanır. Mükellefin tercihine bağlı olarak, faturalar, kâğıt veya elektronik ortamda teslim edilir. Elektronik ortamda oluşturulan faturanın, alıcısına kâğıt olarak gönderilen veya elektronik ortamda iletilen şekli belgenin aslı; düzenleyen tarafından muhafaza edilen elektronik hali ise ikinci nüsha hükmündedir.

Şirketimizde kesme işlemleri Tüketici Hizmetleri Yönetmeliği'nin "Zamanında Ödenmeyen Borçlar" başlıklı 35. maddesinin (2) ve (3) bendinde belirtildiği üzere "Tüketicinin elektrik enerjisi tüketimine ilişkin ödemelerini son ödeme tarihine kadar yapmaması durumunda görevli tedarik şirketi tüketiciye yazılı olarak en az 5 iş günü ödeme süresini içeren ikinci bildirimde bulunur. Görevli tedarik şirketi yazılı bildirimle birlikte kalıcı veri saklayıcılarından en az birini kullanarak tüketiciyi bilgilendirmek zorundadır. İkinci bildirimde ödeme yükümlülüğünün belirtilen sürede yerine getirilmemesi halinde elektrik enerjisinin kesileceği de belirtilir." maddesine uygun olarak yapılmaktadır.

Yetkili Dağıtım Şirketi personeli elektrik arızaları ve bakımla ilgilenecektir.

Elektrik sayaçlarının okunması, mevzuat gereği Yetkili Dağıtım Şirketlerinin görev ve sorumluluğunda bulunmaktadır.

İndirim dışında sayaç okumalarda, faturalandırmada, ödeme düzeninde vb. konularda hiçbir değişiklik olmayacaktır.

Müşteri İşlem Merkezlerinden (MİM), Yetkili İşlem Merkezlerinden (YİM), PTT şubelerinden, anlaşmalı banka şubelerinden ödeme yapılabilir. En güncel ödeme noktaları Müşteri İşlem Merkezleri(MİM), Yetkili İşlem Merkezleri (YİM) / Anlaşmalı Ödeme Noktalarından işlemlerinizi gerçekleştirebilirsiniz.

UEDAž Uludağ Elektrik
Alters und Behindertengerechter Badumbau Badezimmer Dekoration Badezimmer fr ltere Menschen Badezimmer fr ltere und krperbehinderte Menschen Badumbau Behindertengerecht barrierefrei gestaltetes Badezimmer Barrierefreies Bad Behindertengerechter Ebenerdigen Dusche Komplettsanierung Pflege & Barrierefreiheit Pflegegrad erhalten Sie 4.000 Zuschuss Pflegekasse Toiletten Dekoration