Websitesi Aydınlatma Metni

ULUDAĞ ENERJİ DAĞITIM ve PERAKENDE SATIŞ HİZMETLERİ A.Ş [ULUDAĞ veya Şirket] olarak, kişisel verilerin işlenmesinde başta özel hayatın gizliliği olmak üzere kişilerin temel hak ve özgürlüklerinin korunması amacıyla düzenlenen 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu [KVKK] uyarınca Şirketimiz tarafından işlenen kişisel verileriniz hakkında sizleri bilgilendirmek isteriz.

1. VERİ SORUMLUSU

Şirketimiz ULUDAĞ, 6698 sayılı KVKK ve ilgili düzenlemeler uyarınca “Veri Sorumlusu” sıfatını haiz olup, tarafımıza aşağıda yer verilen iletişim bilgileri aracılığıyla ulaşmanız mümkündür.

Adres: Üniversiteler Mahallesi 1606. Cadde C-3 Blok No:4/C-263 Çankaya/ANKARA

KEP Adresi : ulugenerji@hs01.kep.tr 

Telefon: +90 312 950 77 77 

Faks: +90 312 265 04 83

Web Adresi : www.uludagenerji.com.tr 

2. İŞLENEN KİŞİSEL VERİLER

ULUDAĞ ile ilişkinize göre ve bu kapsamda aşağıdaki kişisel verileriniz işlenebilmektedir.

 • Kimlik Bilgileri: Ad, soyad, doğum yeri, doğum tarihi, yaş, fotoğraf, TCKN, kimlik ve cüzdan seri numarası; 
 • İletişim Bilgileri: İşyeri/ev adresi, e-posta, kayıtlı elektronik posta adresi (KEP), telefon, cep telefonu, ikametgâh, adres kayıt sistemi kayıtları;
 • Lokasyon Verileri: Ada, parsel, pafta, coğrafi bilgi sistemi ve koordinat bilgileri;
 • Hukuki İşlem Bilgileri: Adli makamlarla yazışmalardaki bilgiler, dava dosyasındaki bilgiler;
 • Müşteri İşlem Verileri: Elektrik dağıtım bağlantı anlaşmasına ilişkin veriler, çağrı merkezi kayıtları, talep bilgisi, gişe dekontlarındaki bilgiler;
 • Fiziksel Mekân Güvenliğine İlişkin Veriler: Tesislere giriş ve çıkış kayıt bilgileri ve kamera kayıtları; 
 • İşlem Güvenliğine İlişkin Veriler: Kullanıcı adları, şifreler, denetim izleri, IP adresi, WEB sayfası erişim logları ile logları içeren siber güvenliğe ilişkin veriler;
 • Risk Yönetimine İlişkin Bilgiler: Ticari, teknik, idari risklerin yönetilmesi için işlenen bilgiler;
 • Finansal İşlemlere İlişkin Veriler: Banka hesap numarası, IBAN numarası;
 • Görsel ve İşitsel kayıtlar

3. KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENME AMAÇLARI

ULUDAĞ ile ilişkinize göre ve bu kapsamda elde edilen kişisel verileriniz aşağıda yer verilen amaçlarla işlenebilecektir.

 • Şirketimizin Tabi Olduğu Mevzuattan Doğan Yükümlülüklerimizin Yerine Getirilerek Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi
 • Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Talep/Şikâyetlerin Takibi
 • Müşteri Memnuniyetine Yönelik Aktivitelerin Yürütülmesi
 • Müşteri İlişkileri Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Mal/Hizmet Satın Alım Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Mal/Hizmet Üretim ve Operasyon Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Yatırım Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Operasyonların Güvenliğinin Temini
 • Yetkili Kişi, Kurum ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi
 • Hukuk İşlerinin Takibi Ve Yürütülmesi
 • Fiziksel Mekân Güvenliğinin Temini
 • Bilgi Güvenliği Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Finans ve Muhasebe İşlerinin Yürütülmesi
 • Ziyaretçi Kayıtlarının Oluşturulması ve Takibi
 • İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi
 • Sponsorluk Faaliyetlerinin Yürütülmesi
 • Saklama Ve Arşiv Faaliyetlerinin Yürütülmesi
 • Risk Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi
 • İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi ve Denetimi
 • İnsan Kaynakları Süreçlerinin Planlanması
 • Tedarik Zinciri Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Acil Durum Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi

4. İŞLENEN KİŞİSEL VERİLERİN AKTARIMI

Kişisel verileriniz; Kanun’un kişisel verilerin aktarılması ve yurtdışına aktarılmasına ilişkin hükümleri kapsamında işbu Aydınlatma Metni’nin 3 üncü maddesinde yer alan amaçlarla; kanunen yetkili kamu resmi kurum ve kuruluşları, kolluk kuvvetleri, mahkemeler ve icra müdürlükleri, ilişkili olduğumuz üçüncü taraf gerçek ve tüzel kişiler, hizmet sağlayıcı firmalar ve yetkilileri, iş ortakları, bankalar, Şirketimiz pay sahipleri, grup şirketlerimiz ve iştiraklerimiz, tedarikçiler ve destek hizmeti sağlayıcılar ile paylaşılabilecektir.

5. KİŞİSEL VERİLERİN TOPLANMA YÖNTEMLERİ VE HUKUKİ SEBEPLERİ

ULUDAĞ, kişisel verilerinizi Şirketimizle iletişime geçmeniz ve/veya hukuki ilişkinizin kurulması esnasında ve söz konusu ilişkinin devamı süresince sizlerden, ortaklıklar, grup şirketleri, iştirakler, işbirliği yaptığımız ya da sözleşme ilişkimizin bulunduğu çözüm ortakları, dâhil olmak üzere üçüncü kişilerden ve yasal mercilerden olmak kaydıyla çağrı merkezi, internet, mobil uygulamalar, sosyal medya ve diğer kamuya açık mecralar veya düzenlenen eğitimler, organizasyonlar ve benzeri etkinlikler aracılığıyla yukarıda yer verilen amaç ve hizmetlerin Kanun’un 5, 6 ve 8. madde hükümlerinde öngörülen çerçevede verilebilmesi amacı ile toplanmaktadır. 

6. KİŞİSEL VERİSİ İŞLENEN İLGİLİ KİŞİNİN HAKLARI

Kanun’un 11. maddesi hükümleri uyarınca kişisel verilerinize ilişki olarak aşağıdaki haklarınız bulunmaktadır.

 • Kişisel verinin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileri işlenmişse; buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme 
 • Kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 • Kişisel verilerin düzeltilmesi, silinmesi ya da yok edilmesi halinde bu işlemlerin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen kişisel verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle veri sahibinin aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme 

7. HAK VE TALEPLERİNİZ İÇİN BİZİMLE İLETİŞİME GEÇMEK İSTERSENİZ

Yukarıda belirtilen haklar kapsamında taleplerinizi KVKK’nun 11 inci maddesi ile Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkına Tebliği uyarınca www.uludagenerji.com.tr adresinde yer alan “ Kişisel Veriler Hakkında Başvuru Formu” nu kullanarak ve kimliğinizi tevsik edici belgeler ile birlikte; yukarıda yer verilen adresteki şirket merkezimize yazılı olarak bizzat elden iletebilir, noter kanalıyla ulaştırabilir, Şirket sistemlerimizde kayıtlı kişisel e-posta adresinizden kvkbasvuru@uludagenerji.com.tr veya kayıtlı elektronik posta (KEP) adresini kullanmak suretiyle uludagenerji@hs01.kep.tr adresimize iletebilirsiniz. Örnek başvuru formuna www.uludagenerji.com.tr resmi web sitesinde yer alan link aracılığıyla ulaşabilirsiniz. Bu kapsamda yapılacak olan başvurular tarafımızdan yapılacak kimlik doğrulamasını takiben kabul edilecek olup, talepleriniz, niteliğine göre en kısa sürede ve en geç 30 gün içinde sonuçlandırılacaktır. Başvuruya yazılı olarak cevap verilmesi durumunda, 10 sayfaya kadar ücret alınmayacak olup 10 sayfanın üzerindeki her sayfa için Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’in 7 nci maddesinde yer alan işlem ücreti alınabilecektir. Başvuruya cevabın CD, flaş bellek gibi bir kayıt ortamında verilmesi halinde ise kayıt ortamının maliyeti tutarında bir ücret talep edilebilecektir.

Kişisel verilerinizin işlenmesi ve korunması hakkında detaylı bilgilere, “ULUDAĞ Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası” ndan ulaşabilirsiniz. 

VERİ SORUMLUSU

Uludağ Enerji Dağıtım ve Perakende Satış Hizmetleri A.Ş

UEDAž Uludağ Elektrik
Alters und Behindertengerechter Badumbau Badezimmer Dekoration Badezimmer fr ltere Menschen Badezimmer fr ltere und krperbehinderte Menschen Badumbau Behindertengerecht barrierefrei gestaltetes Badezimmer Barrierefreies Bad Behindertengerechter Ebenerdigen Dusche Komplettsanierung Pflege & Barrierefreiheit Pflegegrad erhalten Sie 4.000 Zuschuss Pflegekasse Toiletten Dekoration